Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the month “юли, 2012”

РЕШАВАНЕ НА ЗАДАЧИ, ВКЛЮЧВАЩИ ТРИГОНОМЕТРИЧНИ УРАВНЕНИЯ.

/Урок за упражнение, в който се използват учебни ресурси от Националния образователен портал/

Цели на проекта:

Чрез използване на ИКТ в часовете по математика да се онагледи учебният материал от темата: ТРИГОНОМЕТРИЧНИ ФУНКЦИИ с цел завладяване на учениците , повишаване на мотивацията за учене, стимулиране развитието на ключовите компетенции и умения, засилване на междупредметните връзки.

Даниела Пенкова-учител по математика в ПМГ”Акад.проф.д-р Асен Златров”, гр.Ботевград

Презентация на темата –>


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Реклами

Отбелязване на Международния ден на числото “Пи”

на 14.03. 2012г. в ПМГ” Акад. проф. д-р Асен Златаров”

Деня на числото пи. На 14. март 1989 г. американският физик Лари Шо организира първия годишен празник на математическата константа пи (3,14), тъй като датата, изписана по американския стандарт (3 месец, 14 ден) изобразява числото. clip_image002[1]

Всяка година оттогава световните учени отбелязват числото-икона с различни забавни традиции – рецитация на известните 22 514. знака след десетичната запетая на пи, приготвяне на пай (дума, която на английски език звучи като думата за „пи“) с тематична глазура.

Необходимост от този проект: Традиционните образователни практики не изграждат у учениците всички необходими умения за развитието им в днешното Информационно общество.Учебният процес трябва така да бъде организиран, че да помага на младите хора да се научат да решават комплексни проблеми в науката и реалния живот. Една от инициативите, като отговор на тези съвременни изисквания е : Отбелязването на Международния ден на числото “пи”.

Цели на проекта:

-Усъвършенстване на умението на учениците да използват езика на математическата символика;

– Стимулиране на личното развитие на учениците ;

-Стимулиране на активността и уменията на учениците да се справят с предизвикателства .

Даниела Пенкова и Нели Георгиева-учители по математика  в ПМГ”Акад.проф.д-р Асен Златров”, гр.Ботевград

Презентация на темата –>


За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Пречистващата сила на водата и чистотата на човешките взаимоотношения

Петя Запрянова – учител по български език и литература, Петя Цекова – педагогически съветник

Човекът и водата са съдбовно свързани!clip_image002
Трябва да чуем гласа на водата, защото и тя като нас има памет!
Урок за доброто, за магията, за пречистването, за важната мисия на човека да съхрани водата, защото така съхранява живота.

Презентация на темата ->

„Етрополе – люлка на творци”

clip_image002

Росица Василева – пом. директор и учител по български език и литература

Прилагане на проектния метод в обучението по БЕЛ-ЗИП-XI клас при обзор и анализ на творчеството на поети от Етрополе.

Чрез работа в екип да се мотивират и ангажират учениците да изследват, да наблюдават, да анализират и да обобщават своя опит и активни дейности, като получат крайни продукти.

Презентация на темата ->

Училището – забавление или мъчение?!

Използването на новите информационни технологии, заедно с класическите методи на преподаване спомагат за реализиране на поставените цели и задачи на обучението по всеки предмет. Моето предложение е използвайки знанията по ИТ и обръщайки се към някои добре известни методи за допитване до масата като: анкети, интервюта, комуникации, работа в екип да създадем сайт под мотото: “Училището – забавление или мъчение”. Анализирайки резултатите от събраните данни да бъдем полезни за подобряване на образователно-възпитателния процес, за постигане на по-добри резултати и превръщане на училището в желана територия за ученика.

Основна цел: Да се провокират учениците да заемат гражданска позиция по въпроси свързани с тяхното обучение, да организират проучвания, да систематизират и презентират информация с възможностите на ИТ. Активизира се мисленето, създаването на web дизайнa задържа и ангажира вниманието на учениците. Познавателната им активност се повишава и чрез използването на даден софтуер.

Целеви групи: Конкретната целева група – ученици от 8 и 9 клас, анкетират ученици от цялото училище. На базата на тези анкети създават сайт, който обобщава данните. Правят предложения за подобряване на обучението в училище, споделят кое най – много ги натоварва в учебната програма и правят предложения за облекчаването и.

Партньори: Мисията на училището е даосигурява обучение на учениците в модерна образователна среда, позволяващаразкриване и развитие на творческия потенциал на учители и ученици. Ключовият фактор, който спомогна реализирането на Добрата практика еучилищното ръководство което създава условия и предпоставки заиновации в образователно-възпитателния процес, осигурява материално-техническа база, квалификационна дейност и контрол.

Изготвил: Десислава Ангелова

good practice.ppt

За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Post Navigation