Сподели своя опит, предай нататък

Уеб-базирана платформа за сътрудничество чрез обмен на творчески практики и успешен образователен опит

Archive for the day “юли 4, 2012”

Пречистващата сила на водата и чистотата на човешките взаимоотношения

Петя Запрянова – учител по български език и литература, Петя Цекова – педагогически съветник

Човекът и водата са съдбовно свързани!clip_image002
Трябва да чуем гласа на водата, защото и тя като нас има памет!
Урок за доброто, за магията, за пречистването, за важната мисия на човека да съхрани водата, защото така съхранява живота.

Презентация на темата ->

Реклами

„Етрополе – люлка на творци”

clip_image002

Росица Василева – пом. директор и учител по български език и литература

Прилагане на проектния метод в обучението по БЕЛ-ЗИП-XI клас при обзор и анализ на творчеството на поети от Етрополе.

Чрез работа в екип да се мотивират и ангажират учениците да изследват, да наблюдават, да анализират и да обобщават своя опит и активни дейности, като получат крайни продукти.

Презентация на темата ->

Училището – забавление или мъчение?!

Използването на новите информационни технологии, заедно с класическите методи на преподаване спомагат за реализиране на поставените цели и задачи на обучението по всеки предмет. Моето предложение е използвайки знанията по ИТ и обръщайки се към някои добре известни методи за допитване до масата като: анкети, интервюта, комуникации, работа в екип да създадем сайт под мотото: “Училището – забавление или мъчение”. Анализирайки резултатите от събраните данни да бъдем полезни за подобряване на образователно-възпитателния процес, за постигане на по-добри резултати и превръщане на училището в желана територия за ученика.

Основна цел: Да се провокират учениците да заемат гражданска позиция по въпроси свързани с тяхното обучение, да организират проучвания, да систематизират и презентират информация с възможностите на ИТ. Активизира се мисленето, създаването на web дизайнa задържа и ангажира вниманието на учениците. Познавателната им активност се повишава и чрез използването на даден софтуер.

Целеви групи: Конкретната целева група – ученици от 8 и 9 клас, анкетират ученици от цялото училище. На базата на тези анкети създават сайт, който обобщава данните. Правят предложения за подобряване на обучението в училище, споделят кое най – много ги натоварва в учебната програма и правят предложения за облекчаването и.

Партньори: Мисията на училището е даосигурява обучение на учениците в модерна образователна среда, позволяващаразкриване и развитие на творческия потенциал на учители и ученици. Ключовият фактор, който спомогна реализирането на Добрата практика еучилищното ръководство което създава условия и предпоставки заиновации в образователно-възпитателния процес, осигурява материално-техническа база, квалификационна дейност и контрол.

Изготвил: Десислава Ангелова

good practice.ppt

За повече и по-пълна информация от живота на гимназистите, разгледайте ВСИЧКИ БРОЕВЕ НА ЕЛЕКТРОНИЯ УЧИЛИЩЕН ВЕСТНИК и страницата във FACEBOOK


www.pmgzlatarov.net

Post Navigation